Regulamin Biblioteki

Drukuj

REGULAMIN Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

I. Przepisy ogólne.

§ 1

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu określa prawa oraz obowiązki Użytkowników korzystających z jej zasobów i usług. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu. Ilekroć w tekście jest mowa o agendach dotyczy to: Wypożyczalni dla dorosłych, Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, Czytelni, Czytelni internetowej, Mediateki.

§ 2

1. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem usług opisanych w § 9 i § 11.

2. Zbiory biblioteczne są udostępniane prezencyjnie w Czytelni oraz poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz.

3. Ze zbiorów udostępnianych prezencyjnie w Czytelni można korzystać wyłącznie na terenie Biblioteki.

4. Z oprogramowania, zbiorów cyfrowych i baz danych można korzystać na wyznaczonych stanowiskach komputerowych.

II. Warunki korzystania z Biblioteki.

§ 3

1. Przy zapisie należy:

1) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i ujawnionym aktualnym adresem zamieszkania; w przypadku osób nie posiadających adresu zameldowania należy złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;

2) wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu;

2. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane do Biblioteki na podstawie legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu tożsamości oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku zobowiązania wydanym przez Bibliotekę, po okazaniu dowodu tożsamości.

3. Dane osobowe zbierane przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie dla celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania faktu zmiany danych osobowych.

5. Przy zapisie Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, na podstawie której może korzystać z wszystkich agend Biblioteki. Za wydanie karty Biblioteka nie pobiera opłaty.

6. W przypadku utraty karty bibliotecznej, Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Bibliotece. Za wydanie nowej karty Biblioteka pobiera opłatę w wysokości określonej w Cenniku usług i opłat.

7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

8. Biblioteka może, na pisemny wniosek Użytkownika, usunąć jego dane z bazy użytkowników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki.

III. Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz.

§ 4

1. Ilość wypożyczonych zbiorów w jednej agendzie nie może przekroczyć 5 woluminów.

2. Osoby spoza gminy Libiąż mogą wypożyczyć maksymalnie 2 woluminy.

3. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora, limit wypożyczeń może zostać zwiększony.

4. Materiały wypożyczane są na okres 1 miesiąca.

5. Zbiory audiowizualne, lektury oraz pozycje szczególnie poszukiwane wypożyczane są na okres 2 tygodni.

6. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przesunięty, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników. Prolongaty można dokonać:

1) u dyżurnego bibliotekarza,

2) telefonicznie,

3) za pośrednictwem internetowego konta Użytkownika,

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora GG.

7. Materiały można prolongować dwa razy. Za pośrednictwem internetowego konta Użytkownika tylko za pierwszym razem. Nie można prolongować pozycji zarezerwowanych.

8. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień jej otwarcia, przypadający po tym terminie.

9. Czytelnicy mają możliwość zamawiania oraz rezerwowania materiałów bibliotecznych:

1) rezerwacja - dotyczy konkretnego egzemplarza dostępnego w danym momencie w Bibliotece:

- rezerwacje są realizowane następnego dnia,

- zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 3 dni od powiadomienia;

2) zamówienie - dotyczy zbiorów wypożyczonych przez innego Czytelnika: - Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania Biblioteki o rezygnacji z zamówienia (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo).

10. Czytelnik korzystający z katalogu online, zamawia bądź rezerwuje materiały po zalogowaniu w systemie.

11. Rezerwacji lub zamówienia można także dokonać osobiście lub telefonicznie, podając nazwisko autora i tytuł książki, a w przypadku konkretnego egzemplarza także nr inwentarzowy.

12. Ważność zamówienia wynosi 1 miesiąc.

13. Maksymalnie można zarezerwować bądź zamówić 5 woluminów.

14. Nie rezerwuje się materiałów przeznaczonych do korzystania na miejscu.

15. Czytelnik wypożycza materiały osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub wyjątkowo dokument potwierdzający tożsamość.

IV. Udostępnianie zbiorów na miejscu.

§ 5

1. Użytkownik korzystający ze zbiorów udostępnianych na miejscu zobowiązany jest do pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza ważnej karty bibliotecznej.

2. Wybrane przez Czytelnika materiały biblioteczne muszą zostać zarejestrowane przez bibliotekarza.

3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

V. Przetrzymywanie zbiorów.

§ 6

1. Za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów ponad określony termin Biblioteka pobiera opłatę od jednego woluminu za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonej w Cenniku usług i opłat.

2. Użytkownik, do którego Biblioteka kieruje upomnienia pokrywa koszty wszystkich upomnień zgodnie z Cennikiem usług i opłat.

3. Jeżeli Użytkownik, mimo wysłanych upomnień nie zwraca materiałów bibliotecznych lub nie ureguluje należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa na drodze sądowej bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

4. Po upływie 30 dni od terminu zwrotu książek konto Czytelnika zostaje zablokowane we wszystkich agendach Biblioteki Głównej oraz Filiach do chwili uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

VI. Korzystanie ze stanowisk komputerowych.

§ 7

1. Dostęp do sieci Internet na stanowiskach znajdujących się w Czytelni internetowej oraz Mediatece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych Użytkowników.

2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody od dyżurnego bibliotekarza i pozostawieniu u bibliotekarza karty bibliotecznej.

3. Użytkownicy korzystający z Internetu nie mogą instalować na dyskach twardych jakichkolwiek danych, uruchamiać gier komputerowych, korzystać z serwerów CHAT i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter.

4. Niedozwolone jest podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów, dezorganizację sieci komputerowej, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania, a także przeglądanie, publikowanie stron www i/lub korzystanie z materiałów własnych zawierających treści nieobyczajne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

5. Czas pracy przy komputerze jest ograniczony. Jednorazowa sesja wynosi 1 godzinę, jednak może być przedłużona, jeśli nie ma innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

6. Praca na komputerach należących do Biblioteki jest rejestrowana. Rejestrowane są także personalia osób korzystających.

7. Komputery należące do Biblioteki nie mogą być wykorzystywane do pracy zarobkowej.

8. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki ponosi odpowiedzialność za własne prace na nim wykonywane. Dane pozostawione na twardym dysku mogą zostać utracone, jeśli Użytkownik nie zapisze ich przed ukończeniem sesji na własnym nośniku.

9. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym bibliotekarza, bez podejmowania prób jego naprawy.

10. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada Użytkownik.

VII. Korzystanie z urządzeń.

§ 8

1. W Bibliotece istnieje możliwość korzystania z urządzeń do gier, z konsoli do gier oraz gier planszowych – w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży oraz z czytników ebooków – w wypożyczalni dla dorosłych.

2. Z urządzeń i gier korzysta się za zgodą bibliotekarza.

3. Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić kartę biblioteczną u dyżurnego bibliotekarza. Kartę odbiera się po zakończeniu korzystania z urządzenia lub gry i sprawdzenia jego stanu przez bibliotekarza.

4. Urządzenie lub gra udostępniane są na 30 minut. Istnieje możliwość przedłużenie tego czasu za zgodą bibliotekarza.

5. Bibliotekarz ma możliwość interwencji i przerwania korzystania z urządzeń Użytkownikom nieprzestrzegającym Regulaminu.

VIII. Poszanowanie zbiorów i sprzętu bibliotecznego.

§ 9

1. Użytkownik ma obowiązek szanować powierzone mu materiały biblioteczne i sprzęt będący własnością Biblioteki.

2. Użytkownik powinien zwracać uwagę na materiał przed jego wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że materiał nie był uszkodzony przed udostępnieniem.

3. Należy poinformować dyżurnego bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu, systemu i oprogramowania.

4. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału Użytkownik zobowiązany jest do jego odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe, należy uiścić wartość materiału w wysokości jego wartości rynkowej.

5. W przypadku zagubienia części wydawnictwa wielotomowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości równej wartości całego wydawnictwa.

6. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego.

7. Za zgodą bibliotekarza, można zamiast materiału zagubionego przekazać inny tej samej wartości, o ile będzie dla Biblioteki użyteczny.

8. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu Użytkownik wnosi odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Bibliotekę.

IX. Wypożyczenia międzybiblioteczne.

§ 10

1. Użytkownicy mają możliwość, za pośrednictwem usługi wypożyczeń międzybibliotecznych, sprowadzenia potrzebnych im materiałów, jeśli nie ma ich w zbiorach Biblioteki.

2. Biblioteka sprowadza potrzebne materiały na koszt Użytkownika, pobierając opłatę zgodnie z Cennikiem usług i opłat. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

3. Użytkownik składa zamówienie osobiście w Wypożyczalni dla dorosłych, podając opis bibliograficzny zawierający:

1) dla wydawnictw zwartych – nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,

2) dla wydawnictw ciągłych – tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, autora i tytuł artykułu.

4. Materiały sprowadzane przez Bibliotekę są udostępniane w Wypożyczalni dla dorosłych.

5. Termin korzystania ze sprowadzonych materiałów oraz możliwość prolongaty określa się zgodnie z wymaganiami biblioteki wypożyczającej.

6. Kserokopie materiałów z innych bibliotek wykonane na koszt zamawiającego stają się jego własnością.

7. Na zamówienie innych bibliotek, kserokopie i skanowanie materiałów własnych do 10 stron Biblioteka wykonuje nieodpłatnie.

X. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych.

§ 11

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych.

2. Zbiory Biblioteki dla potrzeb jej Użytkowników, wypożyczeń międzybibliotecznych oraz na użytek własny, mogą być reprodukowane jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:

1) skanowanie i wykonywanie wydruków,

2) skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych,

3) kopiowanie.

XI. Opłaty za usługi biblioteczne.

§ 12

1. Opłaty za usługi pobierane są zgodnie z Cennikiem usług i opłat regulaminowych stanowiącym Załącznik do Regulaminu.

2. Opłaty pobiera się za:

1) wydruki z baz cyfrowych i skanów,

2) kopiowanie materiałów,

3) wykonanie kopii z materiałów metodą cyfrową.

3. Wpłaty przyjmowane są przez bibliotekarza w Czytelni internetowej. Czytelnik otrzymuje potwierdzenie zapłaty.

XII. Postanowienia końcowe.

§ 13

1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i porządku w agendach, z których korzystają.

2. Zabrania się:

1) wnoszenia dużych toreb, plecaków, teczek itp. do czytelni i wypożyczalni,

2) spożywania napojów i posiłków w czytelniach i wypożyczalniach,

3) wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki (z wyjątkiem psów przewodników),

4) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i zażywania substancji odurzających na terenie biblioteki,

5) przebywania na terenie Biblioteki pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

6) używania telefonów komórkowych.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez nadzoru.

4. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo do interwencji.

5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających w Bibliotece lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników Biblioteki.

§ 14

Dzieci w wieku do lat 6 mogą przebywać na terenie Biblioteki tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem zajęć organizowanych przez bibliotekarzy dla tej grupy dzieci.

§ 15

Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu lub zachowujący się nieodpowiednio, może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki na wniosek pracownika. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

§ 16

Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Biblioteki.

§ 17

W sprawach nieobjętych Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

§ 18

Przepisy zawarte w Regulaminie obowiązują we wszystkich agendach Biblioteki Głównej oraz Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2015 r.

 

 

Regulamin korzystania z konsoli Xbox i planszowych gier edukacyjnych dostępny do wglądu w Dziale dla Dzieci i Młodzieży.

Załącznik do Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

Cennik usług i opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

RODZAJ USŁUGI

OPŁATA

Kserokopia czarno - biała (format A4)

0,20 zł za 1 stronę

Kserokopia czarno - biała (format A4) – powyżej 100 szt.

0,15 zł za 1 stronę

Kserokopia czarno - biała (format A3)

0,40 zł za 1 stronę

Kserokopia czarno - biała (format A3) – powyżej 100 szt.

0,30 zł za 1 stronę

 

Kserokopia kolorowa, wydruk kolorowy (format A4)

tekst kolor

1,00 zł za 1 stronę

grafika, zdjęcia, rysunki

2,00 zł za 1 stronę

 

 

Kserokopia kolorowa, wydruk kolorowy (format A3)

tekst kolor

2,00 zł za 1 stronę

grafika, zdjęcia, rysunki

4,00 zł za 1 stronę

Wydruk czarno – biały (format A4)

0,50 zł za 1 stronę

 

 

Skanowanie materiałów bibliotecznych i własnych czytelnika

w ilości do 10 skanów

bezpłatnie

w ilości powyżej 10 skanów

0,50 zł za 1 stronę

Wypożyczenia międzybiblioteczne

9,00 zł za 1 książkę
0,50 zł za skan
0,20 zł za 1 stronę kserokopii

 

 

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA

Wydanie nowej karty bibliotecznej

5,00 zł

Upomnienia

5,50 zł

Opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych

0,05 zł / 1 wolumin / 1 dzień zwłoki

Zniszczenie, uszkodzenie, utrata materiałów bibliotecznych

Należność szacowana wg wartości szkody nie mniej niż aktualna wartość rynkowa zagubionego materiału