Regulamin imprez

REGULAMIN IMPREZ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIBIĄŻU

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu, zwanej dalej Organizatorem.

2. Przez imprezę rozumie się wykład, szkolenie, wszelkie wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe, spotkania i kursy organizowane i współorganizowane przez bibliotekę.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2013 r. do odwołania.

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 r.ż. w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy przedszkoli lub inni opiekunowie grupy.

5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po uzgodnieniu z Organizatorem.

3. W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zmiana terminu i programu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprez oraz terminów ich organizacji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w bibliotece, stronie www biblioteki lub kierowana bezpośrednio do Uczestnika na adres e-mail lub telefon wskazany w zgłoszeniu. Opłaty za imprezy i warunki płatności Imprezy organizowane przez bibliotekę są bezpłatne.

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z dnia 29 października 1997r., nr 133, poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych – na stronie www Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że podmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Odpowiedzialność

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora.

2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, stałe lub tymczasowe, zostaną opublikowane na stronie: www.mbp.libiaz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.

Copyright © 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME